Top Cảm Âm Sáo Trúc Nhạc Không Lời Hay Ý Nghĩa, Sâu Lắng Part 1

Nếu bạn là người yêu thích những ca khúc nhạc không lời thì chắc chắn bài viết tổng hợp cảm âm sáo trúc nhạc không lời mà chúng tôi sưu tầm và chia sẻ dưới đây bạn không nên bỏ qua.

Tổng hợp cảm âm sáo trúc nhạc không lời hay nhất
Tổng hợp cảm âm nhạc không lời hay nhất

1, Cảm âm Tây Du Ký bản full chuẩn có lời
2, Cảm âm Kiss the rain cực hay

3, Cảm âm Winter Story

Fa Đ sol.. mi fa.. (fa)sol mi
Do mi fa.. Đ M.. Đ sol mi fa…lab sol mi fa.. 
F.. D3 S.. M F.. S M.. 
Đ M F.. D3 M3.. D3 S M F.., S LAB S F..

S S.. M S M SI, SI D3 R3.. D3 R3 M3 D3
S F3 F3.. M3 R3 M3 S, D3 M3 R3 D3 R3 M3…

F.. D3 S.. M F.. S M.. 
Đ M F.. D3 M3.. D3 S M F.., S LAB M F
S R3 L F S L F
R F S R3 F3 R3 L F S.. SI L F S..

4, Cảm âm sáo trúc Forever in love - kenny G

La la fa la Fa
M M l D M R
Rf sib R D
D M D
l l f l F
M M l D M R
R f sib R D d
l D D D f R D l D R
D sib sib l sib sib sib D
sib l s
d l D D D f M M R D
R D sib sib l sib sib sib l R sl sib S F M R D
d f s l D M D S M F F F L L S F M R R D ( l D) 
f l F M M l D M R R f sib R D D D M D l 
l f l F M M l D M R R f sib R D D D M D

5, Cảm âm Forever cực hay

La Đố Mí Rế Đố Si La Sol Fa Sol
Mi Fa Mi Rê Si Sol La Si Đố Đố Si
Đố Mí Rê Đô Si La Sol La Sol
Fa Mi Rê Si Sol La
***
Đố Mí Rế Đố Si La Sol Fa Sol
Fa Mi Rê Si Sol La Si Đố Đố Si
Đố Mí Rê Đố Si La Sol Fa Sol
Fa Mi Rê Sí Sol La
***
Đố Si La Si Đố Rế Mí Fa Sol Rế Rế Đố
Đố Si La Si Đố Rế Đố Si Đố Si La
Mi Đố Si La Si Đố Rê Mí Fa Sol Sol Rế Rế Đố
Đố Si La Đố Rế Si Đô Si La
Đố Si La Si Đố Rế Mí Fa Sol Rê Đồ
Đố Si La Si Đố Rế Đố Si Đố Si La
Mi Đố Si La Si Đố Rế Mí Fa Sol Sol Rế Rế Đồ
Đố Si La Đố Rê Si Đố Si La
Đố Si La Đố Rế Si Đố Si La
Đố Si La Đố Rế Si Đố Si La

6, Cảm âm Childhood Memory

mi la si Đô Rê Mi Rê si sol la 
mi la si Đô Rê Mi Rê si sol Sol
 Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Mi
 Do si la la la si do si la si sol la 

mi la si Đô Rê Mi Sol Mi 
mi la si Đô Rê Mi Rê Sol Mi 
Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Mi 
Do si la la si Do si la si sol la

 mi la si Đô Rê Mi Rê si sol la 
mi la si Đô Rê Mi Rê si sol Sol
 Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Mi
 Do si la la la si do si la si sol la 

Do Re Mi
 Re Do Re
 Re Mi Fa 
Fa Sol Mi 
Mi Re Do La
 La Si Do3 Sol Mi Do sol mi 
Re Mi Fa 
Mi Re 
Do Re Mi
 Re Do Re
 Re Mi Fa 
Sol Fa Mi 
Mi Re Do La 
Do Re Mi 
Sol Mi Re Mi Mi Re Do La
Tuyển tập list cảm âm sáo trúc thể loại nhạc không lời hay nhất của đất
Tuyển tập list cảm âm sáo trúc thể loại nhạc không lời hay nhất của đất

7, Cảm âm Lotus Flower

R D R, F S L, R2 Si L S L R M F S L M D M R
F R L, R2 M2 D2 L
S F R, F L, L Sib L S F-M
F R L, R2 M2 F2 D2
L-S F R D2, L S L D R
F M R L, F S D, D-R M F R F S L
R2 M2 D2 L, S F S R2 D2 S
F M R L, F S D2, D2-R2 M2 F2 D2
R2 M2 R2 D2 R2 L S L S F M D R
F R L, R2 M2 D2 L
S F R, F L, L Sib L S F-M
F R L, R2 M2 F2 D2
L-S F R D2, L S L S F D R
R2 M2 F2-M2-F2 R2 F S F D2 L
R2 M2 F2-M2-F2 R2 R2-D2-R2 F2 S2 L2 M2 D2 R2
R R L, F S D, D R M F-R-F S L
R2 M2 D2 L, S F S R2 D2 S
F M R L, F S D2 R2 L S L S F M D R
F R L, R2 M2 D2 L
S F R, F L, L Sib L S F-M
F R L, R2 M2 F2 D2
L-S F R D2, L S L D R
F R D, L S L D R....

8, Cảm âm Love in Blue

Bắt đầu la2 nha
La sol fa mi rê đô
Rê fa mi fa rê đô rê đô la
La sol fa mi rê đô
Rê fa mi fa rê đô la đô rê
La sol fa mi rê đô
Rê fa mi fa rê đô rê đô la
La sol fa mi rê đô
Rê fa mi fa rê đô la đô rê
Fa# sol la fa# rê rê si la
Fa# la mi fa# sol sol mi đô# rê

9, Cảm âm Silent WindMi do2 si sol do re mi

Mi mi sol mi re
Do re - mi fa mi
Mi do2 si sol la do2 re2 mi2
Mi2 mi2 sol2 mi2 re2
Do2 si la sol la
**********
La la2 sol2 mi2 sol2 la la2 si2 la2 sol2 la la2 sol2 mi2 re2 do2 la si sol la ./. 

10, Cảm âm River Flows in you

Do xi Do xi Do\.
mi sol Do xi Do xi Do\.
mi sol Do xi Do xi Do sol Do fa mi fa sol mi re\.
do sì do\.
do re mi, mi fa sol, fa mi re
Do xi Do xi Do sol Do fa mi fa sol Mi Re\.
Mi Re Do xi Do\
." do re mi, mi fa sol, fa mi re"

ĐK:

"Do Re Do xi Do sol"\
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi \
"Do Re Do xi Do sol"\
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi \
"Do Re Do xi Do sol"\
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi \
"Do Re Do xi Do sol"\
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi \
sol re

Còn cập nhật thêm các cảm âm khác, thường xuyên ghé lại để xem thêm..........
    Facebook Comment